ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ ООД - Застрахователен брокер, София

(47 reviews)

ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ ООД е създадено през 1997г. и получи лиценз от Дирекцията за застрахователен надзор за застрахователен брокер на 28.04.2000г. с разрешение N 38. Основната ни цел е осигуряването на максимална застрахователна защита на нашите клиентите, създаване на трайни взаимоотношения базирани на личен контакт и отлично обслужване основаващо се на професионалната подготовка на нашите специалисти. Дружеството предлага широка гама от застрахователни продукти на лицензирани застрахователни компании в Р. България. 

Предимствата, които дава застрахователния брокер в сравнение с отделната застрахователна компания, се изразяват в това, че брокерът прави най-подходящия подбор от онези застрахователни продукти, които в различните застрахователни компании са най-изгодни за клиента. Така, например, отделните рискове на корпоративни клиенти ние разпределяме в отделни застрахователи, а когато интересът на нашия клиент налага, организираме програма за съзастраховане между различните застрахователи по един и същи по-крупен риск. 

Освен най-широко прилаганите застраховки на имущество и автомобили, ние осигуряваме покритие и на:

 • КАРГО
 • злополука
 • помощ при пътуване
 • различни видове отговорности
 • селскостопански култури
 • строително-монтажни работи
 • както и специфични застраховки на:
  • банкови и митнически гаранции
  • бондове
  • вземания по краткосрочни търговски кредити
  • вземания по лизингови договори
  • банкови кредити и кредитни портфейли на банки, и други финансови рискове.Надяваме се нашите услуги да бъдат полезни и изгодни за Вас като наши бъдещи клиенти, което от своя страна ще доведе до повишаване на ефективността и редуцирането на рисковете при осъществяване на Вашата дейност. 

Hermes Consulting

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :