Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.


Структурата на лечебното заведение, посочена в актуалното му разрешение за осъществяване на лечебна дейност е следната:

 

Клиники и/или отделения с легла:

1. Първо вътрешно отделение – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Вътрешни болести”;
1а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Кардиология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Кардиология”;
1б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната”;
1в. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Гастроентерология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Гастроентерология”;
1г. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Физикална и рехабилитационна медицина”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”;
2. Второ вътрешно отделение – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Вътрешни болести”;
2а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Кардиология”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Кардиология”;
2б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Клинична хематология”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Клинична хематология”;
2в. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия”;
2г. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Ревматология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Ревматология”;
2д. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Нефрология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт ”Нефрология”;
3. Отделение по педиатрия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Педиатрия”;
4. Отделение по нервни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Нервни болести”;
5. Отделение по акушерство и гинекология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Акушерство и гинекология”;
6. Отделение по неонатология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Неонатология”;
7. Отделение по хирургия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдените общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;
7а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Пластично- възстановителна хирургия”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;
7б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „гръдна хирургия”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;
8. Отделение по урология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Урология”;
9. Отделение по ортопедия и травматология – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Ортопедия и травматология”;
10. ОАРИЛ – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”;
10а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Клинична токсикология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Клинична токсикология”;
11. Отделение по УНГ – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Ушни, носни и гърлени болести”;
12. Отделение по очни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Очни болести”;
13. Отделение по кожни и венерически болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Кожни и венерически болести”;
14. Отделение по психиатрия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Психиатрия”;
15. Отделение по инфекциозни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Инфекциозни болести”;
16. Спешно отделение – І-во ниво на компетентност в съответствие с Медицински стандарт „Спешна медицина”.


Клиники и/или отделения без легла:

1. Отделение по образна диагностика- ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Образна диагностика”;
2. Хемодиализен център – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Диализно лечение”;
3. Отделение по транфузионна хематология – І-во ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицинския стандарт „Трансфузионна хематология”;
4. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”;
5. Отделение по клинична патология – в изпълнение на утвърдения Медицински стандарт „Клинична патология”;
6. Отделение по съдебна медицина;
7. Дневен психиатричен стационар.


Клинико-диагностични структури:

1. Клинична лаборатория – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Клинична лаборатория”;
2. Микробиологична лаборатория – със средно ниво на компетентност по туберкулоза и с ІІ-ро ниво на компетентност по отношение извършването на други микробиологични изследвания в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Микробиология”;
3. Лаборатория по медицинска паразитология – І-во ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Паразитология”.


Всяко отделенията и медико-диагностична лаборатория имат нива на компетентност. Нивото на компетентност включва вида и обхвата на осъществяваната лечебна дейност, както и капацитета на съответната болнична структура. Нивото се определя в съответствие с утвърдените медицински стандарти. Нивата на компетентност на структурите са: първо, второ и трето, като най-ниското ниво е първо.

В нашето лечебно заведение повече от половината от структурите са второ ниво на компетентност, а една четвърт са трето.

Основната философия на “МБАЛ-Търговище”АД е при условията на лимитирани ресурси да предоставя интегрирани, многопрофилни и ефективни грижи за посрещане на индивидуалните нужди на потребителите от региона.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :