Застрахователна компания Лев Инс АД - София

(45 reviews)

ИСТОРИЯ ЗК “ЛЕВ ИНС” АД е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България. Мисия и визия Успехът на всяка една фирма не се измерва само и единствено с добрите финансови резултати в краткосрочен план. Преуспяващите фирми имат ясни мисии, които всеки служител и сътрудник разбира и прилага в работата си. Ще се постараем в настоящето изложение да формулираме ясно и точно какъв смисъл влагаме в тях и как се прилагат в организацията на работата ни. МИСИЯ Мисията на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД сме формулирали в едно изречение “НИЕ НЕ ПРОСТО ПРОДАВАМЕ ЗАСТРАХОВКИ, НИЕ КОНТРОЛИРАМЕ СИТУАЦИЯТА”. Най-важно е да се откликне на потребностите на клиента или да се активизират дейностите, свързани с повишаване на квалификацията, така че нуждите на клиента да могат да бъдат изпълнени по-бързо и с по-високо качество в бъдеще. Този подход - подходът на активен диалог с клиентите - е основополагащ за успеха на всяка една организация. Това е същността на “Активната сигурност”. ВИЗИЯ След като имаме ясно формулирана мисия, ние се нуждаем от визия за това накъде отиваме. Визията е идеята, която всеки един от нас трябва да има за това, какво ЗК "ЛЕВ ИНС" АД може и трябва да стане при осъществяването на нашата мисия. Каква е нашата ВИЗИЯ? – ЗК "ЛЕВ ИНС" АД е компанията на АКТИВНАТА СИГУРНОСТ. Философията на активната сигурност на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД издига тезата за "Активно застраховане" като нова и адекватна форма на съвременната застрахователна дейност. Освен двете традиционни функции на застраховането познати на всички, като първо - възмездяване и обезщетяване на клиентите и второ - защита на живота и трудоспособността на населението ЗК "ЛЕВ ИНС" АД развива и трето - активното застраховане като перспективна форма на превантивната функция на застраховането, което още повече легитимира дружеството като съвременна и атрактивна компания и я налага като водеща у нас. Какво е Активна Сигурност: Активно отношение към работата, към клиента /активно партньорство/ Предотвратяване настъпването на рисковете или ограничаването на причинените от тях вреди. Превенцията спомага за опазване на националното имущество и намаляване загубите на обществото от случайни събития. Практически мерки, указания и предписания, включително обучение и оказване конкретна помощ на отделните застраховани. Независимо от факта, че в последните години понятието “активна сигурност” е залегнало като основна идея във философията на компанията, като че ли все още съществува едно не достатъчно ясно разбиране на същината на тази идея. Тази концепция не е новопринесена и натрапена в нашата работа, тя е продукт на задълбочено мислене и осъзнат житейски опит. Тя присъства в нашата дейност, доказала е своята полезност и практичност в течение на годините, като разбира се е еволюирала. Често пъти се мисли за превенцията на риска като някаква поредица задължителни мерки, предписвани на клиентите, без които не би могло да се сключи застраховка. Далеч по – правилно би било, ако за “активната сигурност” се мисли като за инструмент, даващ широки възможности за приложение в съвременната бизнес среда. Накратко нашата философия е следната: “Посредством нашия опит и експерти ние можем да намалим риска от настъпването на вредоносни събития за Вас, нашия клиент, а ако все пак това се случи, то ние разполагаме с потенциал за Вашето бързо овъзмездяване, гарант за което е и нашият презастраховател.” ПРОДУКТИ За автомобила ЗАСТРАХОВКА "КАСКО ПРАКТИК" Застраховката е валидна само за територията на РБългария за срок от 12 месеца, при заплатена еднократно застрахователна премия. Лев Инс осигурява: покритие за разходи при пътна помощ при ПТП и/или авария; покритие за разходи по транспорт от мястото на ПТП; покритие за вреди, вследствие на ПТП с двама или повече участници ниски цени; възможност за избор на застрахователна сума; възможност за комбиниране с други клаузи по застраховка КАСКО на МПС; безплатен авто асистанс; ЗАСТРАХОВКА КАСКО Застраховката “Каско на МПС” покрива рисковете: Пожар и природни бедствия; Пътно транспортно произшествие; Удар на паркинг; Злоумишлени действия на трети лица; Кражба на цяло МПС; Грабеж на цяло МПС; Покритие за чужбина; ЗК "Лев Инс" АД предлага: Мерки за защита срещу кражба и други посегателства; Денонощен асистанс и помощ на пътя при ПТП и авария; "Бърза писта" - изплащане в рамките на 20 минути на щети до 3 детайла и без назначен допълнителен оглед. ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗК "Лев Инс" АД предлага: Достъпни цени Възможност за разсрочено плащане до 12 вноски Бързо и коректно изплащане на обезщетения Бонуси и отстъпки по други видове застраховки. За бизнеса ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ Пакет от имуществени застраховки за юридически лица: – пожар и природни бедствия; - щети на имущества; - електронна техника; - строително-монтажни рискове; - авария на машини; ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Превенция на риска; Сигурност; Индивидуален подход към всеки клиент; Прецизност и коректност при обслужването; Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове; ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТНИ” Застраховката покрива загубите на собствениците в резултат на смърт на селскостопански, служебни и домашни животни. ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Индивидуален подход към всеки клиент; Прецизност и коректност при обслужването; Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове; ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ Застраховката осигурява застрахователна защита на юридически и / или физически лица, срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели имуществени и неимуществени вреди, при настъпване на посочени в договора застрахователни събития. ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Превенция на риска; Сигурност; Индивидуален подход към всеки клиент; Прецизност и коректност при обслужването; Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове; СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ Застраховката покрива количествени щети по реколтата от селскостопански култури, настъпили в следствие на природни бедствия. ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Индивидуален подход към всеки клиент; Прецизност и коректност при обслужването; Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове; ЗАСТРАХОВКА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ Пакет финансови рискове, предназначени за лизингови дружества и търговски кредитори. ЗК "Лев Инс" АД предлага: Гъвкава процедура по сключване на застраховките; Перфектен контрол и управление на риска; ЗАСТРАХОВКА КРЕДИТИ Застраховката покрива кредитния риск на банки и други финансови институции. ЗК "Лев Инс" АД предлага: Гъвкава процедура по сключване на застраховките; Перфектен контрол и управление на риска; ЗАСТРАХОВКА КАРГО Покриват се щети по товари по време на превоз (внос, износ и реекспорт), превозвани с наземен, морски и въздушен транспорт. Покритието е съгласно утвърдените международни стандарти - Лойдови “Институтски Карго клаузи”. ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Превенция на риска; Сигурност; Индивидуален подход към всеки клиент; Прецизност и коректност при обслужването; Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове; За дома ЗАСТРАХОВКА МЕГАПРОТЕКТ - 5 застраховки в 1 полица: - Недвижимо имущество - жилищни сгради; - Движимо имущество; - Отговорност към трети лица; - Медицински разноски при пътуване в чужбина с асистанс; - Битова злополука, осигуряващи МЕГАсигурност за дома и семейството, на проференциални цени; избор на застрахователна сума; възможност за разсрочено плащане; ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО Застраховка “Домашно имущество” – "Уют и спокойствие" Застраховката се сключва само с физически лица. Застраховат се къщи или апартаменти, които са основни жилища и постоянно обитаеми, както и движимите имущества в тях. Застрахователните покрития са групирани в девет варианта, в зависимост от квадратурата, застрахователната сума на жилището и застрахователната сума на движимото имущество. ЗК "Лев Инс" АД покрива рисковете: Пожар и природни бедствия; Земетресение; Аварии; Кражба чрез взлом; Тероризъм; Отговорност към трети лица; ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Помощ при пътуване в страната и чужбина; 24-часов безплатен асистанс от Асистираща компания за целия свят; Най-ниски цени; ПОКРИТИ РИСКОВЕ: Медицински разноски, вследствие на злополука и акутно заболяване; Разходи за транспортиране и репатриране; Разходи за спешно зъболечение; ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Спокойствие и сигурност за Вас и Вашето семейство. ПОКРИТИ РИСКОВЕ: Временна загуба на работоспособност, вследствие на злополука; Временна загуба на работоспособност от общо или акутно заболяване; Трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука; Трайна загуба на работоспособност, вследствие на професионално заболяване; Смърт от злополука (трудова и битова); Медицински разноски, вследствие на злополука и общо заболяване; При специални условия Дружеството предлага допълнителни застраховки на: Спортисти; Учащи и педагози; Работници и служители по време на работа (задължителна трудова злополука); Всички пътуващи в МПС, включително и в средствата за обществен превоз; ЗАСТРАХОВКА КРЕДИТИ Застраховката покрива кредитния риск на банки и други финансови институции. ЗК "Лев Инс" АД предлага: Гъвкава процедура по сключване на застраховките; Перфектен контрол и управление на риска; Каско Протект КАСКО ПРОТЕКТ е иновацията на застраховка „Автокаско” от ЛЕВ ИНС, с добавени към нея преференции и отстъпки по други доброволни застраховки. Услугата е валидна за всички настоящи и бъдещи клиенти, доверили на Компанията защитата на скъпото си имущество. С КАСКО ПРОТЕКТ получaвате карта VIP GOLD или VIP Platinum на ЛЕВ ИНС, която Ви предоставя персонално отношение, преференциални отстъпки и експресно обслужване. Преференциите, които предоставя картата VIP Gold са: При настъпило застрахователно събитие по застраховка "КАСКО": - Посещение, завеждане на щета и оглед на място от "Мобилна група"; - Съдействие при попълване на всички документи по щетата; - Насочване на автомобила към сервиз за отстраняване на щетите; - Осигуряване на безплатна пътна помощ за превозване на увредения автомобил до сервиза при ПТП и авария; - Изплащане на обезщетение до 3 дни от представяне на документите. 10 % отстъпка за всички останали доброволни застраховки на ЗК "Лев Инс"АД и за всички продукти на "Здравноосигурителен институт" АД и "Животозастрахователен институт" АД. Преференциите, които предоставя картата VIP Platinum са: Оглед и заснемане на застрахованите автомобили, на посочен от клиента адрес и без допълнително заплащане на транспортните разходи. При настъпило застрахователно събитие по застраховка "КАСКО": - Посещение, завеждане на щета и оглед на място от "Мобилна група"; - Съдействие от персонален експерт при попълване на всички документи по щетата; - Насочване на автомобила към сервиз за отстраняване на щетите; - Осигуряване на безплатна пътна помощ за превозване на увредения автомобил до сервиза при ПТП и авария; - Експресно изплащане на обезщетение до 24 часа от представяне на документите; - Заместващ автомобил. 20 % отстъпка за всички останали доброволни застраховки на ЗК "Лев Инс"АД и за всички продукти на "Здравноосигурителен институт" АД и "Животозастрахователен институт" АД. Повече информация за услугата може да получите на тел. 0800 15 333 и в офисите на ЛЕВ ИНС. ГОРЕЩА ЛИНИЯ Денонощно на 0800 15 333 Контакти Централно управление Адрес: София, бул." Черни връх" 51 Д Тел.: 0800 15 333 Факс.: 02/ 952 24 81 E-mail: spasova@lev-ins.com Уеб сайт: http://www.lev-ins.com Автомобилно застраховане: Гражданска отговорност и Каско Тел.: 02 80 55 366 Денонощен каско асистанс Тел.: 0800 15 333 Общо застраховане: Имущество и отговорности Тел.: 02 80 55 337 Злополуки и медицински разноски Тел.: 02 80 55 379 Карго и отговорност на превозвача Тел.: 02 80 55 384 Зелена карта Тел.: 02 80 55 351 Софийски корпоративен център Адрес: София 1612, бул. Цар Борис III 136 В Тел.: 02 915 08 59 Факс: 02 915 08 81 e-mail: info@lev-ins.com Застрахователни обезщетения: Обезщетения по Каско и Гражданска отговорност Тел.: 02 80 55 362 Имуществени обезщетения Тел.: 02 91 50 892 Неимуществени обезщетения Тел.: 02 91 50 882 Животозастраховане Тел.: 02 80 55 388 Здравно осигуряване Тел.: 02 80 55 380 Пенсинно осигуряване Тел.: 02 80 55 334

Ключови думи

ЛЕВ ИНС ЗК ЛЕВ ИНС АД застраховане застрахователи застрахователна компания застрахователни компании София застрахователно дружество застрахователни дружества София застраховка застраховки активна сигурност активно застраховане застрахователна дейност КАСКО застраховка Каско на МПС застраховка Каско застраховка гражданска отговорност имуществени застраховки застраховки пожар и природни бедствия застраховки щети на имущества застраховки електронна техника застраховки строително-монтажни рискове застраховки авария на машини превенция на риска застраховка животни обща гражданска отговорност застраховка селскостопански култури застраховка финансови загуби застраховка кредити застраховка карго застраховка домашно имущество застраховка помощ при пътуване застраховка злополука Каско Протект карта VIP Gold карта VIP Platinum

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :