Шуменски университет Епископ Константин Преславски

(32 reviews)

Шуменски университет Епископ Константин Преславски предлага задочен и редовен курс на обучение. Студентите разполагат с Факултети по хуманитарни науки, по математика и информатика, по природни науки, Педагогически, по технически науки. ИСТОРИЯ Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий. Добре уредените шуменски възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 г. тук да се открие първият педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет - филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природодни, математически, педагогически и технически науки. Структурата на университета включва пет факултета (в гр. Шумен), един Колеж (в гр. Добрич) и един Департамент (в гр. Варна). В Шуменския университет се обучават в редовна, задочна и дистанционна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогичексия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа. В съответствие с държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни планове и програми за образователно-квалификационните степени професионелен бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно-научната степен доктор. Чрез Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите и чрез Центъра за следдипломно обучение и квалификация са създадени необходимите условия за преквалификация и повишаване квалификацията на специалисти, завършили колеж, на лица с полувисше и с висше образование. Университетът гарантира на своите възпитаници адаптивност за работа в различни условия. Учебният процес се осъществява от над 400 преподаватели на основен трудов договор, от които около 40 професори, 150 доценти, 30 доктори на науките, 220 доктори. Привличат се и авторитетни учени от страната и от чужбина. Университет осигурява необходимата мобилност на студентите в собствените си граници, както и в други висши училища на страната и чужбина чрез трансфера на натрупаните кредити. Чрез международни и преки договори с редица чуждестранни университети и академии се осъществява обмен на студенти и преподаватели. Към университета работи и Център за езикова подготовка на чуждестранни граждани. Академическият състав има сериозен принос в различни клонове на науката и е желан партньор в разработката на редица национални и международни образователни и научни проекти и програми. В неговите многобройни лаборатории, ателиета и научни и центрове (като Научния център “Преславска книжовна школа”, Астрономическия център, Центъра за педагогически изследвания, Центъра по византиистика, Лабораторията по приложна лингвистика, Лабораторията по компютърни методи в археологията, Лабораторията по иконография, Лабораторията по математическо моделиране, Лабораторията по медицинска физика и пр.) се осъществяват фундаментални и приложни изследвания, творят се произведения на изкуството. В тяхната дейност активно участват не само преподаватели, но и докторанти и студенти. Университетската библиотека разполага с богати фондове и модерни средства за тяхното ползване. Университетското издателство “Епископ Константин Преславски” издава стотитци томове специализирана учебна и научна литература. Шуменският университет има 5 учебни корпуса, 4 студентски общежития с над 1000 легла, спортни игрища, плувен басейн, фитнес зала, заведения за отдих и развлечение. Студентският съвет е в центъра на студентското самоуправление. Студентите имат възможност не само да се образоват в избраното от тях направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни и извънаудиторни начинания и програми, които им дават възможност да се изявят според предпочитанията и способностите си в полето на науката, художественото творчество и спорта. МИСИЯ И ЦЕЛИ Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” е последовател на наследени традиции в образованието, науката и културата, изграждани през годините. Той израства на основата на първите Педагогически курсове в България (1879 г.) и преминава през различни институционални форми. С преобразуването на Висшия педагогически институт в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” (Указ № 58/16.04.1996 г. на Президента на Република България) се внася не само изменение в неговото име, но се декларират и новата му мисия, цели и стратегия. Утвърждава се като държавен университет с традиции, с нов дух и амбиции да се превърне в образователен, научен и културен център в Североизточна България. Като социално-културна институция поставя на преден план ценностите на толерантността и взаимното уважение при равноправни условия за „обучение за всички”. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” определя своя академичен профил със сполучливото съчетание на традиционното педагогическо направление със широк кръг специалности в областта на хуманитарните, природо-математическите, обществените/социалните, техническите, информационно-комуникационните науки и изкуството. Специалности с дългогодишно академично присъствие постепенно се допълват с нови, търсени от бизнеса и пазара на труда. Университетът, наред с други висши училища на България, търси пътища за самореализация с отчитане на принципите и основните направления за интеграция на университетите в единното европейско пространство. Като отчита влиянието на глобалните, общоевропейските, националните и регионалните фактори в стопанския и социалния живот, както и решаващата роля на университетите за развитието на образованието и научноизследователската дейност, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” определя своята мисия, визия, цел, приоритети и задачи. Университетът се стреми към МОДЕРНА ВИЗИЯ за компетентно и отговорно управление за превръщането му в: - силен и творчески ориентиран университет, ключов фактор за изграждане на общество на знанието; - университет със свое място в европейското образователно и научно пространство; - институция със силен академичен потенциал и високо самочувствие; - университет, който възпитава хармонично развити личности, граждани на българската държава, приобщени към световното общество; - университет на толерантността и взаимното уважение, на зачитане на мултикултурния диалог; - финансово стабилен университет, компетентно управляван за постигане на своята мисия. Мисията на Университета е конкретно приложение на идеята за неговото специфично място в общия контекст на развитието на социално-икономическия и духовен живот на Североизточна България. Тя е в съответствие с принципите и нормите на реформата в образованието за повишаване на неговото качество, за създаване на условия за успешна професионална подготовка на бъдещите кадри, за повишаване на инвестициите в човешките ресурси и за качество на работната сила. МИСИЯТА на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е: - да играе ключова роля в българското образователно, научно и културно постранство като прилага съвременни академични стандарти, нови информационни и комуникационни технологии - да провежда активна научноизследователска дейност - да отговаря на изискванията на интелектуалния пазар на труда в икономика, основана на знанието - да съдейства за устойчиво развитие и просперитет на обществото и силно местно самоуправление - да утвърждава българската национална идентичност, да възпитава в дух на толерантност и взаимно уважение за укрепване на социалния мир и за изграждане на обединена Европа. Мисията на Университета намира израз в: Предоставяне на висококачествено академично образование на европейско равнище, основано върху принципите на хуманизъм, толерантност и демокрация, практичност и прагматичност, непрекъснатост и вариативност, адаптивност и оптималност. Възпитание на хармонично развити личности, граждани на българската държава, приобщени към световната общественост. Формиране на социално-ангажирани и толерантни личности, способни на саморазвитие и самоусъвършенстване. Осигуряване на висока активност на младия човек в динамичната среда, в която промяната на идеите, знанията и технологиите се осъществява значително по-бързо, отколкото промяна в поколенията. Провокиране на студентите за съзнателна и ефективна действеност в глобализираното информационно общество, което се характеризира с нарастваща комуникативност и информационна наситеност на средата. Подготовка на висококвалифицирани специалисти с компетенции в сферата на образованието, науката, култура, управлението и производството, способни на обучение през целия живот. Развитие на фундаментални и приложни научни изследвания в приоритетни за региона и страната области. Интеграция в европейското образователно пространство със запазване на най-добрите традиции на българската система на образование. Утвърждаване на Шуменския университет като център на образованието, науката и културата в Североизточния регион на България, в страната и на Балканите. Създаване на условия за работа в мултикултурна и мултиезична среда. Университетът се придържа към стратегическия курс за развитие на самоуправлението и демократизацията във всички сфери на дейността, за разширяване на пълномощията и укрепване на отговорността на всички структури и техните ръководства в рамките на служебните пълномощия и компетенции. Стратегията е съсредоточена върху изпълнението на националната програма за развитие на образованието в България, с акцент върху модернизацията на висшето образование, и е насочена към реализация на принципите и задачите на Болонския процес, към широката интеграция в европейското и световното образователно пространство. Основна СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ на Шуменския университет е: ДА ПОДГОТВЯ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ И КОНКУРЕТНОСПОСОБНИ КАДРИ СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА и изискванията на бизнес средата В РЕГИОНА И В СТРАНАТА КАТО: ПОДДЪРЖА И ПОВИШАВА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОСИГУРЯВА ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ; СТИМУЛИРА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ; РАЗВИВА АКАДЕМИЧНИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ПОСТАВЯ В ЦЕНТЪРА НА ПОЛИТИКАТА СИ СТУДЕНТА като ПЪЛНОПРАВЕН ПАРТНЬОР И АКТИВНА СТРАНА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ПРИОРИТЕТИ Запазване на добрите традиции в българското образование и синхронизирането им с постиженията в световното образователно пространство. Подготвяне на висококвалифицирани кадри в синхрон с европейските стандарти, нормативи, квалификационни изисквания и критерии за качество на образованието, на научноизследователската, организационната и управленската дейност. Поддържане и издигане на авторитета на Шуменския университет като център за повишаване на образованието, квалификацията и преквалификацията на кадрите от региона и страната по пътя на продължаващо образование, следдипломна квалификация и обучение през целия живот. Активно сътрудничество и контакти с бизнеса и другите потребители на кадри за адаптиране на обучението към динамиката на пазара на труда и променящата се бизнес среда. Оптимизиране на структурата на академичния състав и стимулиране на научното и кариерното му развитие в съответствие с националните, европейските и световните еталони, с оглед подобряване квалификационната структура на основните професионални направления. Издигане качеството на научните фундаментални, теоретични и практико-приложни изследвания и иновации в областта на обществените, хуманитарните, природните, математическите, педагогическите и техническите науки, на информационно-комуникационните технологии. Включване в европейските изследователски мрежи за издигане качеството на образованието и учебното съдържание, за повишаване професионалната квалификация на академичния състав в отговор на потребностите на обществото и на региона за устойчиво икономическо и социално развитие, чрез включване в международни, европейски и национални научноизследователски проекти и форуми. Доразвиване и усъвършенстване капацитета на новите и алтернативните средства в областта на информационните и комуникационните технологии в образователния процес; Формиране на социално-активни и толерантни граждани с високи духовни качества, позиция и поведение, адаптивни към глобализираното информационно общество, със стремеж към саморазвитие и самоусъвършенстване. Системна и комплексна реализация на политики свързани с култура, основана на знания, като приоритетна възпитателна стратегия. Осъществяване на политики на социално партньорство и диалог, основани на студентското самоуправление, като приоритет на организцаионна култура и обществено-значима личностна реализация. Утвърждаване на принципите за интегрирано обучение, за зачитане на различните ценности и за създаване на равноправни условия за обучение и успешна социална адаптация и интеграция на лицата в неравностойно положение. Осигуряване на квалифицирана подготовка на специалисти за образователната, научната и културната област на българската диаспора в чужбина. Усъвършенстване структурата на академичната институция за постигане на организационна и управленска ефективност. Усъвършенстване на икономическата и финансовата дейност за постигане на финансова стабилност чрез децентрализация на финансите на Университета и относителна самостоятелност на академичните структури, гарантирана от ясни правила при разпределение на бюджета и висока степен на предприемчивост и отговорност на академичните общности. Подобряване на материалната и информационна база и развитие на инфраструктурата на Университета. СТРУКТУРА Факултети Факултет по хуманитарни науки Факултет по природни науки Факултет по математика и информатика Педагогически факултет Факултет по технически науки Департаменти и колежи Колеж - Добрич ДИКПО - Варна НАУЧНИ ЗВЕНА Университетски центрове - Център за езикова подготовка на чуждестранни граждани Факултетски центрове - Преславска книжовна школа - Научноизследователски център по археометрия - Научноизследователски център по византинистика - Лаборатория по приложна лингвистика - Научноизследователски център по военна история и археология - Астрономически център - Център по русистика - Център по биодинамични технологии - Център за православна култура и изкуства "Свети Архангел Михаил" - Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации - Център за младежки социални изследвания КОНТАКТИ Връзки с обществеността и медиите pr@shu-bg.net тел: 054/ 830 358 GSM: 0893 352 239 Кандидатстудентска информация: тел: 054 830495 вътр: 250, 260 и 270 тел: 054 832 106 Ректорска канцелария: тел: 054 830 350 факс: 054 830 371 E-mail: rector@shu-bg.net Център за международно сътрудничество и проекти тел: 054 832 101 Адрес: Шумен 9712, ул. Университетска 115 Уеб сайт: http://shu-bg.net/

Ключови думи

Доктор фитнес зала ВУЗ Шуменски университет университети висше образование Факултет по хуманитарни науки Факултет по математика и информатика Факултет по природни науки Педагогически факултет Факултет по технически науки редовна форма на обучение задочна форма на обучение дистанционна форма на обучение Колеж професионелен бакалавър бакалавър магистър Център за следдипломно обучение преквалификация повишаване квалификацията Център за езикова подготовка чуждестранни граждани Астрономически център Център за педагогически изследвания Център по византиистика Лаборатория по приложна лингвистика Лаборатория по компютърни методи в археологията Лаборатория по иконография Лаборатория по математическо моделиране Лаборатория по медицинска физика спортни игрища плувен басейн заведения за отдих и развлечение Колеж - Добрич ДИКПО - Варна

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :