„Гео Чонов” ООДе водеща геодезическа фирма с регионално и национално значение. Основана е през септември 1990г. със статут на едноличен собственик – Георги Чонов - с първоначална дейност – възстановяване на земеделски земи на собственици. През ноември 1998г. се пререгистрира в ЕООД, а през май 2007г. в дружество с ограничена отговорност. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.

„Гео Чонов” ООД е член на Асоциацията на Геодезическите фирми в България и член на Български Атомен форум.

 

 

За своята дългогодишна история, фирмата успешно развива дейността си и реализира проекти в следните направления:

 

Изследване деформации на сгради и съоръжения; измерване геометрични отношения на подкранови пътища и носещи греди

Геодезически работи и вертикално планиране при проектиране на жилищни и индустриални сгради, съоръжения, пътища, благоустрояване, озеленяване, В и К, електрическа и др. инженерна инфраструктура; изготвяне на теренноситуационни снимки, план за вертикално планиране, план за трасиране , картограма на земни маси, количествено стойностни сметки; определяне на обеми на насипи;

Кадастър: кадастрални и специализирани карти, кадастрални планове, план на подземни проводи, нивелационни и нивелетни планове, поддържане на картата на възстановената собственост, фасадно заснемане на сгради и съоръжения; изготвяне на протокол за трасиране на граници, сгради и комуникации, изготвяне на екзекутивна документация във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, делби на поземлени имоти, изготвяне на парцеларни планове във връзка с ПУП – План за застрояване, оцифряване на кадастрални планове на населени места, извършване на прецизна геометрична нивелация;

Регулации: поправка на кадастрални карти и планове, делби на имоти в земеделски земи, изготвяне на план за регулация, изменение на план за регулация, ПУП-план за улична регулация, изменение на план за улична регулация; оцифряване на регулационни планове на населени места;

Хидрография: изготвяне на хидрографни снимки за проектиране, определяне обем на драгажни работи, предпроектни проучвания за кариери по р. Дунав, хидрографни измервния свързани с мониторинг на деформации;

Инженерногеоложки проучвания:Инженерногеоложки доклади във връзка с проектиране на сгради и съоръжения предпроектни проучвания, становища, оценки на свлачищни райони.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :