Геология и Геотехника - 1 ООД - Геоложки проучвания, Ямбол

(41 reviews)

Фирма Геология и Геотехника - 1 ООД е с основен предмет на дейност извършване на геоложки, инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически геофизични проучвания за сгради и съоръжения, консултации, изработване на работни проекти, изготвяне на документация за откриване на процедура за концесия, ОВОС на нови и действащи находища и извършване на строителство за укрепване на свлачища, слаби терени и фундаменти; изграждане на кладенци и дренажи, геоекологични оценки и вреди от замърсявания; проучвания за сметища, депа за опасни отпадъци; сеизмични оценки и райониране; минно-технически проучвания и проекти за въгледобива и рудодобива, производство на специализирана апаратура.

Професионалната квалификация на сътрудниците на фирмата се осигурява от високо квалифицирани и опитни дипломирани инженери и магистри по геология, инженерна геология, хидрогеология и сондиране, геотехника, строителни конструкции, пътно и хидротехническо строителство. Водещите специалисти на Фирмата са специализирали в различни университети и научни институции.

 

 

Като приемник на Геоложки проучвания - гр. Ямбол, в дългогодишната си практика, фирмата е развила три основни направления в своята дейност.
 

1. Укрепване на свлачища и строителни площадки.

В дългогодишната си практика фирмата е проучвала повече от 30 активни свлачища в населени места и линейни пътни обекти и над 100 строителни и сметищни площадки. 
За повечето от проучваните свлачища фирмата е изготвила и изпълнили работни проекти за укрепване предвиждащи стабилизиращи пилотни системи от сондажни пилоти с диаметри ф350-500 мм с оставащи обсадни тръби, комбинирани с подземни и повърхностни дренажи.
Специалистите от фирмата са работили върху инжнерногеоложки, хидрогеоложки, минно-технически и стабилитетни проучвания и анализи в минни и руднични условия на Мини Бобов дол, Марица Изток, Елаците и др.
 

2. Геоекологични и сеизмични оценки.

Фирмата е разработила методики за оценка на геоложката опасност и мониторинг на опасни геоложки процеси. Тя е извършвала проучвания на басейните за отпадни продукти на "Нефтохим"-Бургас и "Плама"-Плевен, както и на площадките за сметища на гр. Севлиево, гр. Перник и др.
Фирмата е работила върху сеизмичното райониране на градовете Благоевград, Перник и Провадия, по статичната и сеизмична устойчивост на площадката на паметниците на културата Рилския Манастир, Мадарския конник, Преображенския манастир.
 

3. Геоложки проучвания.

Фирмата има богат опит в проучването и въвеждането в ексллоатациа на кариери за пясък, трошен камък, строитилни материали и въглища. Разполагаме със необходимата техника, оборудване и специалисти за следните дейности:
- Консултиране и оценка на нови терени и недействащи находища;
- Оформяне на документите за искане на разрешение за търсене и проучване;
- Проучване на полезни изкопаеми - строителни материали, въглища и др.;
- Изготвяне на окончателен геоложки доклад със изчисление на запасите;
- Изготвяне на документация за откриване на процедура за предоставяне на концесия включваща - социална, правна, икономическа и екологична обосновки; работна програма и план за разработване;
- ОВОС на нови и действащи находища.

 

Международно сътрудничество

Фирмата е работила с Texaco Oil - USA по геотехнически изследвания на Черноморския шелф, Mott Macdonald - UK по предварителни проучвания за болница Токуда в София, Mitsubishi-Penta Ocean/Pacific Consulting International - Japan по геотехнически проучвания за разширение на пристанище Бургас, RRI - Germany и Консорциум Scott-Wilson (UK), Iberinsa(Spain), Flint&Neil (UK) по геотехнически изследвания на площадката за втори мост на р. Дунав; ILF - Germany по нефтопровода Бургас-Александропулис; MAK-Admak KV - Kuwait по разширение на Летище София.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :