3&1 СОТ е със сериозни интереси в регион София, лидер в бизнеса в община Елин Пелин. Запазената ни марка е бърза реакция, добри решения, винаги в диалог с Клиента. Добрите контакти и дългогодишната съвместна работа с регионалните институции са гаранция за качество на охранителните ни услуги.

 

За осигуряване на качеството на предоставянитеуслугиние се опирамена:

 •  Дългогодишния опит на екипани в охранителните дейности
 •  Изпреварващо внедряване на високи технологии и управление на комплексни проекти за сигурност
 •  Ефективни процеси по оценка и управление на риска и адекватни коригиращи и превантивни действия

        

Всичко това –КАЧЕСТВЕНО и СИГУРНО

 

 

Дружеството има регионално представителство в гр. Елин Пелин. Професионални охранители с нашата униформа гарантират сигурност на над 200 обекта в Региона.

 Чрез високи технологии и постоянен мониторинг на охраняваните обекти в CALLCenter гарантираме бърза и адекватна намеса на автопатрулните ни сили при всяка ситуация, изискваща защита на сигурността.

 

Дружеството е предпочитан партньор в нестандартните решения за сигурност – големи терени, открити площи, снимачни площадки, стратегически обекти с повишено ниво на контрол.

 

Нашият фирмен профил

 • 3&1 СОТ ЕООД  притежава ЛИЦЕНЗИ № 1509/2010 И 2303/2012., издадени от Министерство на вътрешните работи, Дирекция Национална служба Полиция за извършване на частна охранителна дейност на територията на Република България за охрана на имуществото на физически и юридически лица
 • В процес на разработване и внедряване е Система за управление на качество съгл. изискванията на BNISO9001:2008
 • В процес на разработване и внедряване е Система за управление на здраве и безопасност при работа съгл. изискванията на  BSOHSAS18001:2007

 

Нашите Корпоративни компетенции и конкурентни предимства

 • Имаме ясни цели и стратегия за тяхното постигане – организационната ниструктура е работеща
 • Ориентиранисме към развитие на резултати
 • Управление на промянатаи извънредните ситуациичрез превенция на риска и преодоляване на административни бариери

 

Нашите принципи на управление

 • Ефективност на управлението и непрекъснато подобрение на качеството
 • Проследимост и Вслушване в гласа на Клиента
 • Лидерство и ангажираност
 • Постоянно следене на развитието на високите технологии за сигурност
 • Стратегически партньорства, ориентирани към резултатите
 • Мащаб в мисленето и в стратегическите дейности
 • Разбиране, че хората са ключов фактор за успеха

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :