ВАС ПЕТ МЕТАЛ ЕООД – Изкупуване на черни и цветни метали, гр.Асеновград

(0 reviews)

Вас Пет Метал ЕООД развива своята дейност на територията на гр. Асеновград. Фирмата се занимава с изкупуване и търговия с отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса и хартия.

Вас Пет Метал ЕООД притежава Разрешение № 09-ДО-799-03  от 30.01.2013 г. за извършване на дейност по управление  на отпадъци. 

Дейността на Вас Пет Метал ЕООД е свързана със събирането, съхранението, транспортирането и механичната обработка на вторични суровини от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, каучук и др.

Вас Пет Метал ЕООД  изкупува на конкурентни цени, скрап от черни и цветни метали - желязо, стомана, мед, месинг, чугун, калий, бронз, алуминий, цинк, олово, никел и други метални отпадъци, както и пластмаси, отпадъци от пластмаси, картия и картон, хартиени и картонени опаковки, опаковки от дървесни материали, смесени и стъклени опаковки.

Дружеството изкупува и всички видове отпадъци от черни и цветни метали, включващи - излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори.

На територията на двете площадки има изградена необходимата за дейността инфраструктура:

 • входящи контролни пунктове, чрез които се осъществява входящ контрол / измерване и приемане на отпадъците за последващо третиране и съхранение/;
 • затворени помещения и закрити участъци в които да  се извършва  съхранение на опасните отпадъци /ИУМПС, ИУЕЕО,  НУБА/ ;
 • участъци за сортиране и съхранение на ОЧЦМ;
 • участъци за сортиране и съхранение на приеманите неопасни отпадъци от хартия и картон /вкл.опаковки /, пластмасови отпадъци/вкл.опаковки / и стъклени отпадъци /вкл.опаковки /.

Вас Пет Метал ЕООД  приема и предава отработени масла и нефтопродукти.

Вас Пет Метал ЕООД  извършва събиране, транспортиране и временно съхраняване на :

 • Опаковки от дървесни материали 
 • Излезли от употреба гуми 
 • Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти 
 • Черни метали 
 • Цветни метали 
 • Метални отпадъци
 • Желязо и стомана
 • Пластмаси 
 • Пластмасови опаковки
 • Хартия и картон 
 • Хартиени и картонени опаковки
 • Опаковки от дървесни материали
 • Смесени и стъклени опаковки
 • Стъкло и стъклени отпадъци
 • Оловни акумулаторни батерии
 • Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
 • Излязло от употреба оборудване
 • Масла – хидравлични, хлорирани, нехлорирани, синтетични, биоразградими
 • Желязо, стомана, мед, месинг, чугун, калий, бронз, алуминий, цинк, олово, никел

Ключови думи

ВАС ПЕТ МЕТАЛ ЕООД – Изкупуване на черни и цветни метали Асеновград ВАС ПЕТ МЕТАЛ ЕООД Асеновград Изкупуване на черни и цветни метали Асеновград черни и цветни метали Асеновград Опаковки от дървесни материали Асеновград Излезли от употреба гуми Асеновград Излезли от употреба превозни средства които не съдържат течности или други опасни компоненти Асеновград Черни метали Асеновград Цветни метали Асеновград Метални отпадъци Асеновград Желязо и стомана Асеновград Пластмаси Асеновград Пластмасови опаковки Асеновград Хартия и картон  Асеновград Хартиени и картонени опаковки Асеновград Опаковки от дървесни материали Асеновград Смесени и стъклени опаковки Асеновград Стъкло и стъклени отпадъци Асеновград Оловни акумулаторни батерии Асеновград Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване Асеновград Излязло от употреба оборудване Асеновград Масла – хидравлични хлорирани нехлорирани синтетични биоразградими Асеновград Желязо Асеновград стомана Асеновград мед Асеновград месинг Асеновград чугун Асеновград кали Асеновградй бронз Асеновград алуминий Асеновград цинк Асеновград олово Асеновград никел Асеновград

Оцени тази фирма

Вашата оценка :