ЕКСПЕРТ М - ОДИТ ООД - одиторско предприятие, гр.Варна

(0 reviews)

Специализираното одиторско предприятие "ЕКСПЕРТ М - ОДИТ" ООД създадено през 2000г. извършва независим финансов одит, счетоводни услуги, икономически и финансови анализи и прогнози, консултации по икономически, финансови данъчни и счетоводни проблеми, както и консултации и проектиране на счетоводен софтуер.

Дружеството има опит в решаването на казуси в областта на отчитане на бизнес комбинации, международни инвестиции, трансфер на капитали и репатриране на печалба при дружества с чуждестранно участие. То се представлява от:

Мончо Кирилов Миразчийски -управляващ съдружник и регистриран одитор - дипломиран експерт -счетоводител дипл. №142/1992г, член на ИДЕС. Завършил ВФСИ " Д. А. Ценов" гр. Свищов специалност "Счетоводна отчетност". От 1984- 1992г. главен счетоводител във "Варненско пиво". От 1992 до 2000г. е одитор на свободна практика. От 2000г. до настоящия момент е управляващ съдружник в СОП "ЕКСПЕРТ М - ОДИТ" ООД;

Найден Божидаров Кеновски - регистриран одитор - дипломиран експерт - счетоводител дипл. №491/1999г, член на ИДЕС. Завършил "ИУ - Варна" магистър специалност "Счетоводство и контрол". От 1990 до 1997г. счетоводител и зам. главен счетоводител в "Хлебопроизводство и търговия" ЕООД - Варна. От 1997 до 1999г. помощник - одитор на Мончо Кирилов Миразчийски. От 2000г. до настоящия момент - съдружник в СОП " ЕКСПЕРТ М - ОДИТ" ООД.

УСЛУГИ

Фирмата ни е специализирана в областта на счетоводните и консултантски услуги. По - конкретно в услугите ни влизат:

  • Изготвяне или извършване на независим финансов одит на годишни финансови отчети (в т. ч. и консолидирани), в съответствие с националните и международни счетоводни стандарти. Извършване на ограничен преглед на финансови отчети.
  • Извършване на договорени процедури. Текущи счетоводни и данъчни консултации, както и консултации по въпросите засягащи осигурителното и търговско законодателства. Извършване на финансови анализи, прогнози, подготовка на документи за кандидатстване за банков кредит и изготвяне на бизнес - планове.
  • Съдебна и данъчна регистрация и дерегистрация на дружества. Данъчни, счетоводни и правни консултации при преобразувания на търговски дружества.
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации,както и консултации пo преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели съгласно данъчното законодателство.
  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на предприятието.
  • Подбор и внедряване на подходящ счетоводен софтуер. Водене на счетоводните книги - главна книга, оборотна ведомост, както и завеждане на приходно разходна документация.
  • Изготвяне на необходимата документация за изплащането на трудови възнаграждения, справки за социалното и здравно осигуряване, както и представянето им в необходимите районни служби.
  • Организиране на курсове по актуални финансови, счетоводни и данъчни въпроси.  

 

 

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :