Нотариус N96 Росен Стоименов

(21 reviews)
Прегледано - 3895 Оцени

Нотариус Росен Стоименов (№96) извършва не само заверка на пълномощни и документи, но и всички нотариални дейности, включени от закона в характеристиките на неговата професия. Районът на действие на нотариалната му кантора се обуславя от РС Димитровград. Специалистът извършва изповядване на сделки, заверка на документи, удостоверителна дейност и други нотариални услуги. Видовете документи, с които борави за нуждите на своите клиенти са пълномощни, договори, завещания, нотариални актове и всички останали видове ценни книжа. Неговата безпристрастност и способността му да запази конфиденциалността на разговорите с клиентите или юридическите консултации са причината неговото име да се ползва като синоним на професионализъм. НОТАРИУС СТОИМЕНОВ предлага пълния набор от нотариални услуги и е вписана в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под номер 96. Район на дейност: Районен съд Димитровград. УДОСТОВЕРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, произтичаща от закона: - Съставяне, прочитане и удостоверяване на нотариален акт за сделка с недвижим имот: продажба, дарение, замяна, учредяване право на строеж /суперфиция/, право на преминаване /сервитут/ и др.; - Съставяне и подписване на констативен нотариален акт на база представени документи, удостоверяващи правото на собственост; - Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и доказано владение на повече от десет години; - Съставяне на нотариално завещание; - Отмяна на нотариално и саморъчно завещание; - Приемане за съхранение на саморъчно завещание, документи и книжа; - Обявяване на саморъчно завещание; - Удостоверяване на подпис, дата и съдържание на представени от страните документи - пълномощно, декларация, договор /покупко - продажба на МПС, наем, заем и др./; - Удостоверяване на верност на препис от документ; - Съставяне на констативен протокол за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на обстоятелствата около тях и техните изявления; - Съставяне и връчване на нотариални покани

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :